תנאי שימוש והצהרת זכויות יוצרים:

אני מצהיר/ה בזאת כי הנני בעל/ת זכויות היוצרים בכל התכנים (טקסט, תמונות, סרטי וידאו וכו') שכלולים ושיכללו מעת לעת באתר הבית שלי שבאתר weekend.co.il (למעט התכנים שזכויות היוצרים בהם שייכות לחברת זאפ וויקנד, מפעילת אתר וויקנד, או מי מטעמה או לצד ג' הקשור עמה) (להלן: "התכנים"), וכי הנני רשאי/ת ליתן כתב הסכמה זה.

הנני נותן/ת בזאת אישורי המפורש לחברת זאפ וויקנד לפרסם את התכנים בכל אופן וצורה באתר הנ"ל ובכל אתרים ופרסומים אחרים של זאפ וויקנד, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לפרסום שירותי תיירות. בנוסף, לשם הפרסום האמור לעיל הנני מרשה לזאפ וויקנד ליצור נגזרות של התכנים בהתאם לצורך.

הנני מתחייב לשפות את זאפ וויקנד ו/או את עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה, בגין כל תביעה ודרישה שתוגש נגדם, אם תוגש, בקשר עם ביצוע הפעולות שבמסגרת ההרשאה הנ"ל.