תנאי שימוש והצהרת זכויות יוצרים:

אני מצהיר/ה בזאת כי הנני בעל/ת זכויות היוצרים בכל התכנים (טקסט, תמונות, סרטי וידאו וכו') שכלולים ושיכללו מעת לעת באתר הבית שלי שבאתר weekend.co.il (למעט התכנים שזכויות היוצרים בהם שייכות לחברת ווינהלפ-אופרן, מפעילת אתר ויקנד, או מי מטעמה או לצד ג' הקשור עמה) (להלן: "התכנים"), וכי הנני רשאי/ת ליתן כתב הסכמה זה.

הנני נותן/ת בזאת אישורי המפורש לחברת ווינהלפ-אופרן לפרסם את התכנים בכל אופן וצורה באתר הנ"ל ובכל אתרים ופרסומים אחרים של ווינהלפ- אופרן, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לפרסום שירותי תיירות. בנוסף, לשם הפרסום האמור לעיל הנני מרשה לוויהלפ-אופרן ליצור נגזרות של התכנים בהתאם לצורך.

הנני מתחייב לשפות את ווינהלפ- אופרן ו/או את עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה, בגין כל תביעה ודרישה שתוגש נגדם, אם תוגש, בקשר עם ביצוע הפעולות שבמסגרת ההרשאה הנ"ל.